Terms and conditions

Artikel 1: Definities

1.1 Het begrip “Fluvio bvba” heeft in onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op de besloten vennootschap met beperking van Fluvio, met zetel van de vennootschap te Brusselsesteenweg 620C, 3090 OVERIJSE, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0563.352.739. 1.2 Het begrip “klant” heeft in onderhavige algemene voorwaarden betrekking op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een offerte van Fluvio bvba aanvaardt of anderszins, op contractuele basis, een beroep doet op de goederen- en/of dienstverlening van Fluvio bvba. 1.3 Het begrip “partijen” heeft in onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op “Fluvio bvba” en een “klant”, of, voorkomend, “meerdere klanten” die tezamen een beroep doen op de goederen- en/of dienstverlening van Fluvio bvba, gezamenlijk. 1.4 Het begrip “partij” heeft in onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op “Fluvio bvba” of een “klant” afzonderlijk. 1.5 Het begrip “dag” heeft in onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op een kalenderdag of etmaal, bestaande uit vierentwintig (24,-) uren.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of op een factuur van Fluvio bvba, zijn de onderhavige algemene voorwaarden inzake goederen- en/of dienstenprestaties van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen, enerzijds, Fluvio bvba en, anderzijds, een of meerdere klanten. 2.2 De aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden. 2.3 Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, de onderhavige algemene voorwaarden en, anderzijds, enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluvio bvba en haar klant, of een beding vermeld op een door de klant aanvaarde factuur van Fluvio bvba, gelden de bepalingen van respectievelijk de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of de factuur.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een offerte van Fluvio bvba is, te rekenen vanaf de datum van verzending ervan, geldig gedurende 30 dagen, behoudens indien anders vermeld in de offerte. Vóór de datum van aanvaarding van een offerte door de klant, kan hieruit geen enkele juridisch afdwingbare verbintenis worden afgeleid in hoofde van Fluvio bvba. 3.2 De uit een aanvaarde offerte voortvloeiende overeenkomst(en) komt(en) slechts rechtsgeldig tot stand op het ogenblik van de aanvaarding van deze offerte door de klant. Een dergelijke aanvaarding van de offerte impliceert eveneens de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden. 3.3 Diegene die, in eigen naam dan wel in de hoedanigheid van mandataris of vertegenwoordiger, een offerte van Fluvio bvba aanvaardt, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling voor een opdracht van Fluvio bvba betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor zijn opdrachtgever(s), respectievelijk deze derden, en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen overeenkomstig de artikelen 1120 et seq. BW en 1200 et seq. BW.

Artikel 4: Voorwerp

4.1 Een offerte van Fluvio bvba en de eruit voortvloeiende overeenkomst(en), geldt uitsluitend voor de uitdrukkelijk daarin bepaalde opdracht. De karakteristieken van de verbintenissen in hoofde van Fluvio bvba die, voorkomend, zijn vermeld in andere documenten, van welke aard ook, waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen in de offerte, vinden geen toepassing. 4.2 Enig advies dat door Fluvio bvba gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de klant en kan enkel worden aangewend in het kader van de opdracht waarvoor het gegeven is. Het advies van de Fluvio bvba mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De klant aanvaardt dat hij het advies van Fluvio bvba niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Fluvio bvba (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de klant, maar zonder enige verbintenis of aansprakelijkheid vanwege Fluvio bvba jegens hen).

Artikel 5: Informatie

5.1 De klant is ertoe gehouden om stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek, alle informatie aan Fluvio bvba te bezorgen die nodig of nuttig is voor de gedegen uitvoering van de opdracht. 5.2 Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid inzake het verschaffen van informatie en/of uit de overdracht van stukken, dan wel uit de mededeling van foutieve informatie en/of de overdracht van onjuiste en/of onvolledige stukken, dan wel uit het laattijdig overmaken en/of in bewaring geven van informatie en/of stukken, is de klant exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit opzicht Fluvio bvba uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid.

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

De door Fluvio bvba meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de uitvoering van de opdracht, heeft de klant echter het recht om zijn bestelling per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Fluvio bvba nog steeds niet heeft uitgevoerd binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat zij hiertoe door de klant per aangetekende brief, met daarin een duidelijke uiteenzetting van de grieven, in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt in een dergelijk geval uitdrukkelijk aan enig verder verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van elk door Fluvio bvba geleverde goed zal slechts worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Fluvio bvba geleverde of te leveren goederen aan Fluvio bvba verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. 7.2 Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om Fluvio bvba onmiddellijk per aangetekend schrijven in te lichten van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. 7.3 De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud sorterende goederen en dient deze goederen in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan Fluvio bvba voor te leggen. 7.4 De klant verbindt er zich toe om Fluvio bvba onmiddellijk te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Fluvio bvba de identiteit van de eigenaar van dit pand meedelen.

Artikel 8: Prijs

8.1 Behoudens in geval een uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende vergoedingsregeling zou worden overeengekomen, zal Fluvio bvba de bestelde opdracht uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of eenheidsprijs die in een offerte van Fluvio bvba, een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen, dan wel op een door de klant aanvaarde factuur van Fluvio bvba is bepaald. 8.2 Eventuele wijzigingen aan de bestelde opdracht en/of aanvullende opdrachten dienen door Fluvio bvba uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de prijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen en/of aanvullende opdrachten worden besteld. De klant kan de geldende prijzen te allen tijde bij Fluvio bvba opvragen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Enige factuur van Fluvio bvba is, behoudens andersluidend beding, slechts bevrijdend betaalbaar per overschrijving op het IBAN-rekeningnummer ‘BE21 0689 4337 1103’ met vermelding van het factuurnummer. 9.2 Enige factuur van Fluvio bvba is betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Indien geen vervaldag is vermeld op de factuur, is deze steeds betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van deze factuur. 9.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of binnen de dertig (30) dagen na de datum van deze factuur, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Fluvio bvba zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Onverminderd de verhaalmiddelen van gemeen recht, is de klant bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd ten belope van één percent (1%) per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van tien percent (10%) van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimale forfaitaire vergoeding ten belope van vijftig Euro (€ 50)), onverminderd het recht van Fluvio bvba om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijk geleden schade. 9.4 Betalingen die de klant aan Fluvio bvba verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. 9.5 Indien er bij Fluvio bvba op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant die onder meer, zij het niet beperkt tot, kan worden afgeleid uit daden, weze het gesteld door derden, van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, uit een niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of uit enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Fluvio bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om wegens nog uit te voeren opdrachten een voorafgaande betaling te verzoeken, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de opdrachten reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd. Indien de klant weigert om op het verzoek tot voorafgaande betaling of het verschaffen van (andere) zekerheden van Fluvio bvba in te gaan, behoudt Fluvio bvba zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van tien percent (10%) van de totale prijs van de bestelling verschuldigd. 9.6 De tussen partijen bestaande en/of toekomstige verbintenissen vormen één geheel. Fluvio bvba kan, op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de klant of in een situatie van gerechtelijke reorganisatie van de klant, de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen Fluvio bvba en de klant. Een dergelijke compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm of het voorwerp van de schulden en vorderingen, ongeacht de munteenheid of ongeacht het opeisbare of niet opeisbare karakter van de wederzijdse schulden of vorderingen. De berekening van deze compensatie wordt uitgevoerd in Euro na, indien nodig, omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van de klant waarbij in voorkomend geval toepassing zal gemaakt worden van de op datum van de compensatie geldende wisselkoersen. In afwijking op het voorgaande, geldt dat schuldvergelijking door de klant uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 9.7 Fluvio bvba heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Fluvio bvba om welke reden dan ook niet nakomt. In de rechtsverhouding tussen Fluvio bvba en een onderneming geldt, in afwijking op het voorgaande, dat de niet-uitvoeringsexceptie door de klant uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Onder omstandigheden die, in zoverre zij de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderen, aanleiding kunnen geven tot overmacht, worden onder meer, doch niet exhaustief, begrepen, in zoverre zij zich voordoen op het Belgische grondgebied: Natuurramp, of Overstroming, of Brand, of Oorlog, burgeroorlog en andere militaire operaties, of Terrorisme, of Piraterij, of Onmogelijkheid van gebruik van de spoorwegen, havens, luchthavens, transport via waterwegen of wegen, of Gebrek aan noodzakelijke stukken voor de uitvoering van de opdracht, of Staking of lock-out, of Iedere overheidsbeslissing, reglementering, wetgeving of iedere andere genomen gerechtelijke of reglementaire maatregel die de uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst onmogelijk maakt, of Fouten of vertragingen te wijten aan derden. 10.2 De partij die zich op één of meerdere van de bovenstaande omstandigheden beroept, dient de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de tien (10) dagen volgend op de aanvang van deze omstandigheid. Zo niet vervalt het recht om zich hierop te beroepen. 10.3 Indien bovenstaande situatie van overmacht zich langer dan negentig (90) dagen onafgebroken voordoet, is iedere partij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd om de gehele overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. 10.4 In afwijking op het voorgaande geldt dat, gezien de verbintenis van de klant jegens Fluvio bvba in essentie uit een betalingsverplichting bestaat, er van overmacht in hoofde van de klant geen sprake kan zijn. 10.5 In afwijking op het voorgaande geldt dat, in geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de verbintenissen voor Fluvio bvba een onredelijke en/of onevenredige last met zich meebrengt, de partijen in overleg zullen treden om gezamenlijk tot een billijke aanpassing van de verbintenissen te bekomen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Fluvio bvba heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden ingeval van een essentiële tekortkoming door de klant. Onder essentiële tekortkoming in de zin van de onderhavige algemene voorwaarden wordt onder meer, doch niet exhaustief, begrepen:

  • indien de klant tenminste zeven (7) dagen na de ontvangst van een schriftelijke en aangetekende ingebrekestelling door Fluvio bvba, nog steeds in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit deze algemene voorwaarden of enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluvio bvba en haar klant voortvloeiende verplichtingen;
  • indien de klant blijvend nalaat om aan Fluvio bvba de noodzakelijke stukken mee te delen om de uitvoering van de opdracht te kunnen aanvatten en/of verderzetten;
  • bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant;
  • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
  • indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
  • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
  • indien de klant conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door Fluvio bvba gevraagde zekerheden te stellen; of
  • indien Fluvio bvba gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Fluvio bvba wel zal nakomen. 11.2 In geval van ontbinding door Fluvio bvba behoudt Fluvio bvba zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Fluvio bvba heeft geleden en worden alle vorderingen van Fluvio bvba op de klant onmiddellijk opeisbaar. 11.3 De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Fluvio bvba te ontbinden ingeval van zware fout, opzettelijke fout, bedrog of fraude in hoofde van Fluvio bvba. Indien de klant het in het eerste lid bedoelde ontbindingsrecht wenst uit oefenen, dient hij Fluvio bvba daarvan, per aangetekende brief, in kennis te stellen binnen de dertig (30) dagen nadat hij op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte diende te zijn van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven. 11.4 De in het artikel 11.1 bedoelde ontbinding door Fluvio bvba kan geen aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding aan de klant. 11.5 Onverminderd de verhaalmiddelen van gemeen recht, geldt dat de in het artikel 11.1 bedoelde ontbinding door Fluvio bvba, de klant ertoe verplicht om aan Fluvio bvba een forfaitaire schadevergoeding te betalen van vijfduizend Euro (€ 5000), onverminderd het recht van Fluvio bvba om de betaling te vorderen van een voorkomend hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Fluvio bvba kan de van de klant ontvangen betalingen nooit overschrijden. 12.2 Onverminderd de toepassing van het artikel 12.1 van de onderhavige algemene voorwaarden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Fluvio bvba jegens de klant, behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die voorkomend door Fluvio bvba werd afgesloten. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht kunnen plaatsvinden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Fluvio bvba en van haar aangestelden te allen tijde beperkt tot vijfduizend Euro (€ 5.000) per schadegeval, tenzij de aansprakelijkheid van Fluvio bvba en/of van haar aangestelden voortvloeit uit bedrog, opzettelijke fout of zware fout. In afwijking op het voorgaande, geldt dat Fluvio bvba niet aansprakelijk is ten aanzien van de klant voor enige schade voortvloeiend uit de fout, met inbegrip van een zware of opzettelijke fout, begaan door haar aangestelden, werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Fluvio bvba is te allen tijde beperkt tot een bedrag van vijfduizend Euro (€ 5.000) per schadegeval, zelfs ingeval van zware fout. 12.3 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Fluvio bvba niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 12.4 Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Fluvio bvba vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij het bevoegde rechtscollege binnen een termijn van één (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 13: Confidentialiteit

13.1 Elk der partijen verbindt zich voor de gehele duur van deze overeenkomst, de meest strikte confidentialiteit in acht te nemen ten aanzien van alle informatie waarvan hij weet, redelijkerwijs behoort te weten, dan wel er niet van onwetend kan zijn, dat zij confidentieel is. Deze confidentialiteit betreft het gebruiken, opslaan, reproduceren of meedelen aan derden van confidentiële informatie. Onder confidentiële informatie in de zin van de onderhavige algemene voorwaarden wordt onder meer, doch niet exhaustief, begrepen:

  • Alle plannen en tekeningen, ontwerpen en modellen, boekhoudkundige stukken, omzetcijfers, prijs- en leveringsafspraken of;
  • Alle stukken die uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn gewaarmerkt. 13.2 Partijen verbinden zich ertoe om de verkregen confidentiële informatie terug te bezorgen of, mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen hieromtrent, te vernietigen binnen de dertig (30) dagen na de beëindiging van hun overeenkomst. Onverminderd het gemeen recht geldt dat indien de klant haar verbintenis tot confidentialiteit niet nakomt, Fluvio bvba, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd is op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tweeduizend Euro (€ 2000) ter dekking van deze aantasting.

Artikel 14: Industriële en intellectuele eigendom

14.1 Geen enkele uit een offerte van Fluvio bvba voortvloeiende overeenkomst draagt industriële of intellectuele eigendomsrechten over aan de klant. 14.2 De partij die beweert titularis te zijn van een industrieel en/of intellectueel (eigendoms)recht vrijwaart de andere partij tegen elke vordering ingesteld met betrekking tot dit industrieel of intellectuele eigendomsrecht. Voor zover zulks naar Belgisch recht mogelijk is, stelt de partij die door een derde beschuldigd wordt van een dergelijke inbreuk, de wederpartij hiervan op de hoogte per omstandig en aangetekend schrijven, waarin minstens uitdrukkelijk verwezen wordt naar de industrieel of intellectueel eigendomsrecht waarop de beschuldiging betrekking heeft, alsook op de feiten die hiertoe aanleiding hebben gegeven, binnen de zeven (7) dagen nadat zij kennis kreeg van deze beschuldiging. 14.3 Voor zover zulks naar Belgisch recht mogelijk is, wordt Fluvio bvba, zonder vereiste van enige formaliteit, exclusieve houder van elk industriële of intellectuele eigendomsrecht op tekeningen, plannen en modellen die het gevolg zijn van een samenwerking met haar klant.

Artikel 15: Kennisgeving

15.1 Elke kennisgeving door de klant in uitvoering van een overeenkomst met Fluvio bvba dient te worden verzonden aan het adres van de zetel van Fluvio bvba, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 15.2 Ingeval de woonplaats of zetel van de klant wordt verplaatst, dient deze Fluvio bvba onverwijld per aangetekend schrijven in kennis te stellen van een dergelijke wijziging.

Artikel 16: Valuta

Alle verbintenissen tot betaling van een geldsom die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Fluvio bvba en de klant gelden als resultaatsverbintenissen en dienen te worden voldaan in Euro (€).

Artikel 17: Deelbaarheid

17.1 Indien één of meerdere bepalingen van de uit onderhavige algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal dit niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. 17.2 Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. 17.3 Onverminderd de toepassing van het artikel 17.2 van de onderhavige algemene voorwaarden, zullen de partijen deze bepaling(en) voorkomend vervangen door een bepaling die de inhoud en de bedoeling van de partijen het beste weergeeft.

Artikel 18: Overdracht van rechten en plichten

De klant mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Fluvio bvba geen rechten of verplichtingen ten aanzien van Fluvio bvba overdragen aan derden.

Artikel 19: Wijziging

De klant kan geen afstand, aanpassing of wijziging doen van enige overeenkomst met Fluvio bvba, tenzij ze schriftelijk werd vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Artikel 20: Toepasselijk recht – bevoegd rechtscollege

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

capptain

Sneller groeien, processen automatiseren
of jouw bedrijf op de kaart zetten?

Let's talk

Fluvio bvba
BE0563.352.739

Brusselsesteenweg 620C
3090 Overijse

info@capptain.be

Formerly Fluvio

Started in 2014 as Fluvio. Grown into a full-service digital agency with years of experience in web, app and custom software development.

Als je een knop wil toevoegen op de website is het deze code: